Menu Zavřeno

Historie školy

Počátky školy sahají do roku 1870, kdy Řemeslnická beseda, která sdružovala řemesla a živnosti různých oborů, zřídila Průmyslovou školu pokračovací. V roce 1885 převzalo správu této školy město Kutná Hora. V roce 1894 byla založena městem Kutnou Horou Všeobecná řemeslnická škola. Významným rokem v historii školy byl školní rok 1902/03. Tehdy škola přešla ze správy města do správy zemské a tím vzniká Královská česká řemeslnická škola v Kutné Hoře. Ve školním roce 1908/09 byla ke škole připojena Pokračovací odborná škola pro učně, později Všeobecná živnostenská škola pokračovací, která měla obory stavební, mechanicko-technický, obor řemesel drobných a umělých. Po první světové válce a vzniku Československé republiky byla Řemeslnická škola zrušena a místo ní zřízena Odborná škola pro zpracování kovů a dřeva.

Školní rok 1922/23 byl dalším mezníkem v historii školy. Bylo zahájeno vyučování v prvním ročníku Mistrovské školy strojnické, mění se i název školy a vzniká Zemská průmyslová škola v Kutné Hoře. Zároveň se začíná postupně rušit Odborná škola pro zpracovaní kovu a dřeva. Žáků a učňů přibývalo a brzy se ukázalo, že dosavadní budova a zařízení školy nestačí. Proto byla koncem dvacátých let podle projektu architekta Rudolfa Ryšána postavena nová školní budova, ve které se začalo vyučovat na sklonku roku 1929. Ve školním roce 1930/31 byl otevřen první ročník Mistrovské školy pro elektroniku slabých proudů a pro mechaniku. Vyučování v prvním ročníku bylo pro oba obory společné, ve druhém ročníku oddělené (pro elektroniky a mechaniky) až na všeobecně vzdělávací předměty, které se vyučovaly společně.

Ve školním roce 1937/38 byl otevřen první ročník Odborné školy pro mechaniky. Tato škola se v roce 1941 mění v diferencovanou a rozšiřuje se o oddělení pro elektromechaniky. Studium bylo tříleté a vysvědčení nahrazovalo výuční list. Ve školním roce 1940/41 byl otevřen první ročník zemské vyšší průmyslové školy strojnické. Tato škola byla čtyřletá a studium bylo zakončeno maturitou. Konec války přinesl řadu významných změn. Podle nového školského zákona byly všechny školy zestátněny. A tak i Zemská průmyslová škola v Kutné Hoře přestala být zemskou a její název se mění na Vyšší průmyslovou školu v Kutné Hoře. Současně byla od školy odloučena připojená učňovská škola (dříve Pokračovací živnostenská odborná škola) a přeměněna na samostatnou Základní odbornou školu.

V roce 1946 byla Mistrovská škola pro elektrotechniku slabých proudů a mechaniku přeměněna na mistrovskou školu mechanickou, která byla v roce 1950 zase zrušena. Významným předělem v dějinách školy byl školní rok 1951/52, kdy byla vedle čtyřleté Průmyslové školy strojnické zřízena i čtyřletá Průmyslová škola elektrotechnická. Postupně se vyučovaly obory Energetika, Vysokofrekvenční elektrotechnika, Sdělovací technika a Měřicí a řídící technika.

Historickým rokem se stává opět školní rok 1966/67. V tomto školním roce se přestává přijímat do prvního ročníku oboru Strojírenství a v roce 1969 dochází ke zrušení průmyslové školy strojnické a škola se mění na průmyslovou školu elektrotechnickou. Vyšší odborné studium bylo na naší škole zahájeno v září 1992, současně se středoškolským oborem Zařízení silnoproudé elektrotechniky a jeho zaměřením Elektroenergetika. Ten byl později přejmenován na Silnoproudá elektrotechnika a v roce 2005 ho škola zrušila. V devadesátých letech dvacátého století, v dikci porevolučních společenských změn, vzniká v České republice mnoho nových podniků a stávající restrukturalizují svá vedení.  V tomto duchu škola zavádí nový obor Management elektrotechniky, který je v nabídce deset let, až do roku 2006, kdy odmaturovala poslední třída tohoto ekonomicky zaměřeného oboru. Na přelomu tisíciletí na škole dominují počítačové technologie, které se stávají nedílnou součástí oboru Elektrotechnika a jeho zaměření Automatizační techniky, Sdělovací techniky a Počítačových systémů.

Ve školním roce 2007/08 škola otevírá obor pro počítačové specialisty, nesoucí název Informační technologie. V následujících letech probíhají v několika po sobě jdoucích vlnách kompletní rekonstrukce částí budovy, které postupně přetváří a modernizují suterén, půdní prostory a celý dílenský komplex.

Historický vývoj školy v datech

 • 1870

  Počátky školy sahají do roku 1870, kdy Řemeslnická beseda, která sdružovala řemesla a živnosti různých oborů, zřídila Průmyslovou školu pokračovací.

 • 1885

  V roce 1885 převzalo správu školy Město Kutná Hora

 • 1894

  Město Kutná Hora zakládá Všeobecnou školu řemeslnickou.

 • 1902/03

  Škola přešla ze správy města do správy zemské a vzniká Královská česká řemeslnická škola v Kutné Hoře.

 • 1908/09

  Ke škole byla připojena Pokračovací odborná škola pro učně, později Všeobecná živnostenská škola pokračovací.

 • 1914/15

  Ve škole se neučilo, byla zde umístěna nemocnice.

 • 1920

  Zřízení Odborné školy pro zpracování kovu a dřeva

 • 1922/23

  Zřízením Mistrovské školy strojnické se mění název školy na Zemskou průmyslovou školu v Kutné Hoře.

 • 1924-28

  Stavba nové školní budovy podle projektu Ing. arch. Rudolfa Ryšána.

 • 1928

  Budova školy propůjčena pro pořádání Všeobecné krajinské výstavby

 • 1930

  Zahájení vyučování v nové budově.

 • 1930/31

  Otevření Mistrovské školy pro elektroniku slabých proudů a mechaniku.

 • 1937/38

  Otevření prvního ročníku odborné školy pro mechaniky, která byla v roce 1941 rozšířena o oddělení pro elektromechaniky.

 • 1937/38

  Otevření prvního ročníku odborné školy pro mechaniky, která byla v roce 1941 rozšířena o oddělení pro elektromechaniky.

 • 1940/41

  Otevření prvního ročníku Vyšší průmyslové školy strojnické (studium zakončeno maturitou).

 • 1945

  Zestátnění školy a změna názvu na Vyšší průmyslovou školu v Kutné Hoře.

 • 1946

  Mistrovská škola pro elektroniku slabých proudů a mechaniku byla přeměněna na mistrovskou školu mechanickou.

 • 1951/52

  K čtyřleté průmyslové škole strojní byla zřízena čtyřletá průmyslová škola elektrotechnická – Elektroenergetika.

 • 1952/53

  Otevřen první ročník pro elektroniku slabých proudů – obor Vysokofrekvenční elektrotechnika.

 • 1953/54

  Zrušení mistrovských škol strojnické a elektrotechnické.

 • 1954/55

  Přeměna vyšší průmyslové školy strojnické na obor Provoz tepelně energických zařízení tepelných podniků a vyšší průmyslová škola na obor Energetika a elektronické zařízení průmyslových podniků.

 • 1956/57

  Obor Provoz tepelně energických zařízení tepelných podniků a místo něho zřízen obor Strojírenská technologie a obor Energetika a elektronické zařízení průmyslových podniků.

 • 1957/58

  Obor Vysokofrekvenční elektrotechnika je přejmenován na Sdělovací elektrotechnika.

 • 1961/62

  Zřízení nového oboru Měřící a řídící technika.

 • 1962/63

  Zřízení oboru Slévárenství, na který se přijímalo pouze tři roky.

 • 1964/65

  Druhý ročník oboru Slévárenství byl přeložen do Čáslavi a místo něho přešel z Čáslavi do Kutné Hory obor Elektrické stroje a přístroje.

 • 1966/67

  Ruší se průmyslová škola strojnická a Průmyslová škola v Kutné Hoře se mění na Průmyslovou školu elektrotechnickou.

 • 1956/57

  Obor Provoz tepelně energických zařízení tepelných podniků a místo něho zřízen obor Strojírenská technologie a obor Energetika a elektronické zařízení průmyslových podniků.

 • 1969/70

  Tři obory denního studia: Zařízení silnoproudé elektrotechniky, Sdělovací a radioelektronická zařízení, Měřící a automatizační technika.

 • 1979/80

  Zrušení oboru Zařízení silnoproudé elektrotechniky, nové studijní obory: Elektrická trakce a kolejová vozidla v železniční dopravě, Zabezpečovací a sdělovací technika v železniční dopravě.

 • 1983/84

  Zrušení oboru Zabezpečovací a sdělovací technika v železniční dopravě a je zaveden nový obor Elektrická trakce v dopravě se zaměřením Technika a provoz kolejových vozidel.

 • 1984/85

  Nové studijní obory: Automatizační technika, Elektronická a sdělovací zařízení a Elektrická trakce v dopravě.

 • 1986/87

  Zrušení oboru Elektrická trakce a kolejová vozidla v železniční dopravě.

 • 1989

  Odmaturovala poslední třída dálkového oboru Automatizační technika.

 • 1992/93

  Otevřeno vyšší technické studium oboru Automatizační technika, zřízen nový obor Zařízení silnoproudé elektrotechniky se zaměřením Elektroenergetika.

 • 1993/94

  Rozšíření nabídky studijních oborů o obor Slaboproudá elektrotechnika se zaměřením Elektronické počítačové systémy a Sdělovací technika.

 • 1994

  Přestavba původního parovodního systému topení na teplovodní spojená s výměnou rozvodů a plynové kotelny.

 • 1994/95

  Zřízení státní jazykové školy a rozšíření nabídky studijních oborů o obor Management elektrotechniky.

 • 1995/96

  Zřízení nového oboru Elektrotechnika se zaměřením Automatizační technika a Elektroenergetika.

 • 1997/98

  Zavedena zaměření oboru Elektrotechnika: Automatizační technika, Elektronické počítačové systémy, Sdělovací technika a Elektroenergetika.

 • 1999-2001

  Kompletní obnova fasády školní budovy.

 • 2000/01

  Odmaturovala poslední třída změření Elektroenergetika a zaměření Elektronické počítačové systémy bylo přejmenováno na Počítačové systémy.

 • 2002

  Rekonstrukce suterénu školy.

 • 2002/03

  Zaměření Elektroenergetika bylo nahrazeno zaměřením Silnoproudá elektrotechnika.

 • 2004/05

  Odmaturovala poslední třída oboru Management elektrotechniky.

 • 2005/06

  Odmaturovala poslední třída oboru Silnoproudá elektrotechnika.

 • 2007/08

  Zřízení nového oboru Informační technologie.

 • 2008

  Vybudování venkovního hřiště s umělou trávou.

 • 2009/10

  Vybudování televizního studia, multimediální učebny, laboratoří automatizační techniky a učebny informačních technologií.

 • 2017/19

  Kompletní přestavba přízemí dílen; vznik nových laboratoří zabezpečovací techniky, inteligentního domu a konstrukční montáže; modernizace laboratoří automatizační techniky, operačních systémů a dílny ručního obrábění.

 • 2019

  Nová kotelna.