Menu Zavřeno

Implementace krajských akčních plánů II

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_19_078
Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

Celkové náklady projektu: 319 073 468,14 Kč

Doba realizace projektu: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2023

Projekt IKAP II se zaměřuje na podporu odborností a kompetencí pedagogických pracovníků formou pestré škály vzdělávacích a rozvojových aktivit (semináře, síťování, workshopy, koučování atd.). Důraz je kladen na zvyšování kvality výuky a její modernizaci, profesionální práci pedagogů s různorodou charakterovou a intelektuální škálou studentů, schopnost propojovat různé obory a znalosti do provázaných vědomostních celků.

Projekt IKAP II reflektuje klíčová témata vytyčená Krajským akčním plánem s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání ve Středočeském kraji:

  • rozvoj gramotnosti (matematické, čtenářské, jazykové, digitální, finanční)
  • podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
  • podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání)
  • podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol se zaměstnavateli
  • rozvoj kariérového poradenství
  • podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
  • podpora škol a školských zařízení v rámci tzv. Šablon

Na realizaci těchto aktivit se podílí 43 partnerů s finančním příspěvkem a dalších 14 spolupracujících partnerů.

Naše škola je jedním z páteřních partnerů – leaderů projektu.

opvv logo
logo stredocesky
logo ikap